Báo Tuyên Quang ngày 07.06.2023 đã đưa tin về dự án của Quỹ LOAN

(Download Link)

(Download PDF vietnamesisch)

(Download PDF deutsch)