Ngày 23 tháng 3 năm 2018

Bản tiếng Việt của „LOAN – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng“ đã được giới thiệu tại Hội sách thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10. Ngày 23 tháng 3 năm 2018, nhà văn Isabelle Müller đã đến thành phố Hồ Chí Minh và ký tên tặng độc giả. Chỉ sau 35 phút, những ấn bản đầu tiên đã được bán sạch.

Thư viện ảnh: Quỹ LOAN 2018