Tạp chí Phụ Nữ ngày 24.10.2022 đã đưa tin về công việc của Quỹ LOAN cũng như về dự án trao tặng sách của Quỹ (dự án 38).

(Download Link)